Attachment 'nameinfo_modified.xsl'

Download

  1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2 <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns="urn:WebWorks-Engine-Splits-Schema"
  3                xmlns:wwsplits="urn:WebWorks-Engine-Splits-Schema"
  4                xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  5                xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt"
  6                xmlns:wwmode="urn:WebWorks-Engine-Mode"
  7                xmlns:wwfiles="urn:WebWorks-Engine-Files-Schema"
  8                xmlns:wwdoc="urn:WebWorks-Document-Schema"
  9                xmlns:wwbehaviors="urn:WebWorks-Behaviors-Schema"
 10                xmlns:wwproject="urn:WebWorks-Publish-Project"
 11                xmlns:wwprogress="urn:WebWorks-XSLT-Extension-Progress"
 12                xmlns:wwlog="urn:WebWorks-XSLT-Extension-Log"
 13                xmlns:wwfilesystem="urn:WebWorks-XSLT-Extension-FileSystem"
 14                xmlns:wwuri="urn:WebWorks-XSLT-Extension-URI"
 15                xmlns:wwstring="urn:WebWorks-XSLT-Extension-StringUtilities"
 16                xmlns:wwfilesext="urn:WebWorks-XSLT-Extension-Files"
 17                xmlns:wwprojext="urn:WebWorks-XSLT-Extension-Project"
 18                xmlns:wwexsldoc="urn:WebWorks-XSLT-Extension-Document"
 19                exclude-result-prefixes="xsl msxsl wwsplits wwmode wwfiles wwdoc wwbehaviors wwproject wwprogress wwlog wwfilesystem wwuri wwstring wwfilesext wwprojext wwexsldoc"
 20 >
 21 <xsl:param name="GlobalInput" />
 22 <xsl:param name="GlobalPipelineName" />
 23 <xsl:param name="GlobalProject" />
 24 <xsl:param name="GlobalFiles" />
 25 <xsl:param name="ParameterDocumentType" />
 26 <xsl:param name="ParameterDependsType" />
 27 <xsl:param name="ParameterBehaviorsType" />
 28 <xsl:param name="ParameterType" />
 29 <xsl:param name="ParameterEmitTableEntries" select="'false'" />
 30 
 31 
 32 <xsl:namespace-alias stylesheet-prefix="wwsplits" result-prefix="#default" />
 33 <xsl:strip-space elements="*" />
 34 
 35 
 36 <xsl:key name="wwfiles-files-by-documentid" match="wwfiles:File" use="@documentID" />
 37 <xsl:key name="wwbehaviors-splits-by-id" match="wwbehaviors:Split" use="@id" />
 38 <xsl:key name="wwbehaviors-markers-by-id" match="wwbehaviors:Marker" use="@id" />
 39 
 40 
 41 <xsl:variable name="GlobalActionChecksum">
 42  <xsl:variable name="VarTransformChecksums">
 43  <xsl:value-of select="concat(wwuri:AsFilePath('wwtransform:self'), ':', wwfilesystem:GetChecksum(wwuri:AsFilePath('wwtransform:self')))" />
 44  </xsl:variable>
 45  <xsl:value-of select="wwstring:MD5Checksum($VarTransformChecksums)" />
 46 </xsl:variable>
 47 
 48 
 49 <xsl:template match="/">
 50  <wwfiles:Files version="1.0">
 51 
 52  <!-- Groups -->
 53  <!--    -->
 54  <xsl:variable name="VarProjectGroups" select="$GlobalProject/wwproject:Project/wwproject:Groups/wwproject:Group" />
 55  <xsl:variable name="VarProgressProjectGroupsStart" select="wwprogress:Start(count($VarProjectGroups))" />
 56  <xsl:for-each select="$VarProjectGroups">
 57   <xsl:variable name="VarProjectGroup" select="." />
 58   <xsl:variable name="VarProjectGroupPosition" select="position()" />
 59 
 60   <xsl:variable name="VarProgressProjectGroupStart" select="wwprogress:Start(1)" />
 61 
 62   <!-- Aborted? -->
 63   <!--     -->
 64   <xsl:if test="not(wwprogress:Abort())">
 65   <!-- Documents -->
 66   <!--      -->
 67   <xsl:variable name="VarProjectDocuments" select="$VarProjectGroup//wwproject:Document" />
 68   <xsl:variable name="VarProgressProjectDocumentsStart" select="wwprogress:Start(count($VarProjectDocuments))" />
 69   <xsl:for-each select="$VarProjectDocuments">
 70    <xsl:variable name="VarProjectDocument" select="." />
 71    <xsl:variable name="VarProjectDocumentPosition" select="position()" />
 72 
 73    <xsl:variable name="VarProgressProjectDocumentStart" select="wwprogress:Start(1)" />
 74 
 75    <!-- Aborted? -->
 76    <!--     -->
 77    <xsl:if test="not(wwprogress:Abort())">
 78    <!-- Splits -->
 79    <!--    -->
 80    <xsl:for-each select="$GlobalFiles[1]">
 81     <xsl:variable name="VarFilesWithDocumentID" select="key('wwfiles-files-by-documentid', $VarProjectDocument/@DocumentID)" />
 82 
 83     <!-- Load splits -->
 84     <!--       -->
 85     <xsl:variable name="VarFilesSplits" select="$VarFilesWithDocumentID[@type = $ParameterDependsType][1]" />
 86     <xsl:variable name="VarSplits" select="wwexsldoc:LoadXMLWithoutResolver($VarFilesSplits/@path)" />
 87 
 88     <xsl:variable name="VarFilesDocument" select="$VarFilesWithDocumentID[@type = $ParameterDocumentType][1]" />
 89     <xsl:for-each select="$VarFilesDocument[1]">
 90     <xsl:variable name="VarFilesBehaviors" select="$VarFilesWithDocumentID[@type = $ParameterBehaviorsType][1]" />
 91     <xsl:for-each select="$VarFilesBehaviors[1]">
 92      <!-- Call template -->
 93      <!--        -->
 94      <xsl:variable name="VarPath" select="wwfilesystem:Combine(wwfilesystem:GetDirectoryName($VarFilesSplits/@path), concat(translate($ParameterType, ':', '_'),'.xml'))" />
 95      <xsl:variable name="VarUpToDate" select="wwfilesext:UpToDate($VarPath, '', $VarFilesSplits/@groupID, $VarFilesSplits/@documentID, $GlobalActionChecksum)" />
 96      <xsl:if test="not($VarUpToDate)">
 97      <xsl:variable name="VarResultAsXML">
 98       <!-- Load document -->
 99       <!--        -->
 100       <xsl:variable name="VarDocument" select="wwexsldoc:LoadXMLWithoutResolver($VarFilesDocument/@path)" />
 101       <xsl:variable name="VarBehaviors" select="wwexsldoc:LoadXMLWithoutResolver($VarFilesBehaviors/@path)" />
 102 
 103       <xsl:call-template name="NameInfo">
 104       <xsl:with-param name="ParamProjectGroup" select="$VarProjectGroup" />
 105       <xsl:with-param name="ParamProjectGroupPosition" select="$VarProjectGroupPosition" />
 106       <xsl:with-param name="ParamProjectDocument" select="$VarProjectDocument" />
 107       <xsl:with-param name="ParamProjectDocumentPosition" select="$VarProjectDocumentPosition" />
 108       <xsl:with-param name="ParamDocument" select="$VarDocument" />
 109       <xsl:with-param name="ParamBehaviors" select="$VarBehaviors" />
 110       <xsl:with-param name="ParamSplits" select="$VarSplits" />
 111       </xsl:call-template>
 112      </xsl:variable>
 113      <xsl:variable name="VarResult" select="msxsl:node-set($VarResultAsXML)" />
 114      <xsl:variable name="VarWriteResult" select="wwexsldoc:Document($VarResult, $VarPath, 'utf-8', 'xml', '1.0', 'yes')" />
 115      </xsl:if>
 116 
 117      <wwfiles:File path="{$VarPath}" type="{$ParameterType}" checksum="{wwfilesystem:GetChecksum($VarPath)}" projectchecksum="" groupID="{$VarFilesSplits/@groupID}" documentID="{$VarFilesSplits/@documentID}" actionchecksum="{$GlobalActionChecksum}">
 118      <wwfiles:Depends path="{$VarFilesDocument/@path}" checksum="{$VarFilesDocument/@checksum}" groupID="{$VarFilesDocument/@groupID}" documentID="{$VarFilesDocument/@documentID}" />
 119      <wwfiles:Depends path="{$VarFilesSplits/@path}" checksum="{$VarFilesSplits/@checksum}" groupID="{$VarFilesSplits/@groupID}" documentID="{$VarFilesSplits/@documentID}" />
 120      <wwfiles:Depends path="{$VarFilesBehaviors/@path}" checksum="{$VarFilesBehaviors/@checksum}" groupID="{$VarFilesBehaviors/@groupID}" documentID="{$VarFilesBehaviors/@documentID}" />
 121      </wwfiles:File>
 122     </xsl:for-each>
 123     </xsl:for-each>
 124    </xsl:for-each>
 125    </xsl:if>
 126 
 127    <xsl:variable name="VarProgressProjectDocumentEnd" select="wwprogress:End()" />
 128   </xsl:for-each>
 129 
 130   <xsl:variable name="VarProgressProjectDocumentsEnd" select="wwprogress:End()" />
 131   </xsl:if>
 132 
 133   <xsl:variable name="VarProgressProjectGroupEndt" select="wwprogress:End()" />
 134  </xsl:for-each>
 135 
 136  <xsl:variable name="VarProgressProjectGroupsEnd" select="wwprogress:End()" />
 137  </wwfiles:Files>
 138 </xsl:template>
 139 
 140 
 141 <xsl:template name="GetFileNameMarkers">
 142  <xsl:param name="ParamBehaviors" />
 143  <xsl:param name="ParamMarkers" />
 144 
 145  <!-- Create filename markers -->
 146  <!--             -->
 147  <xsl:for-each select="$ParamMarkers">
 148  <xsl:variable name="VarMarker" select="." />
 149 
 150  <xsl:for-each select="$ParamBehaviors[1]">
 151   <xsl:variable name="VarBehaviorMarker" select="key('wwbehaviors-markers-by-id', $VarMarker/@id)" />
 152 
 153   <xsl:for-each select="$VarBehaviorMarker[1][(@behavior = 'filename') or (@behavior = 'filename-and-topic')]">
 154   <xsl:variable name="VarFileName">
 155    <xsl:for-each select="$VarMarker/wwdoc:TextRun/wwdoc:Text">
 156    <xsl:value-of select="@value" />
 157    </xsl:for-each>
 158   </xsl:variable>
 159   <xsl:variable name="VarNormalizedFileName" select="normalize-space($VarFileName)" />
 160 
 161   <xsl:if test="string-length($VarNormalizedFileName) &gt; 0">
 162    <wwsplits:FileName value="{$VarNormalizedFileName}" />
 163   </xsl:if>
 164   </xsl:for-each>
 165  </xsl:for-each>
 166  </xsl:for-each>
 167 </xsl:template>
 168 
 169 
 170 <xsl:template name="NameInfo">
 171  <xsl:param name="ParamProjectGroup" />
 172  <xsl:param name="ParamProjectGroupPosition" />
 173  <xsl:param name="ParamProjectDocument" />
 174  <xsl:param name="ParamProjectDocumentPosition" />
 175  <xsl:param name="ParamDocument" />
 176  <xsl:param name="ParamBehaviors" />
 177  <xsl:param name="ParamSplits" />
 178 
 179  <xsl:variable name="VarDocumentNameWithoutExtension" select="wwfilesystem:GetFileNameWithoutExtension(wwprojext:GetDocumentPath($ParamProjectDocument/@DocumentID))" />
 180 
 181  <wwsplits:Splits version="1.0">
 182  <xsl:for-each select="$ParamSplits/wwsplits:Splits/wwsplits:Split">
 183   <xsl:variable name="VarSplit" select="." />
 184   <xsl:variable name="VarPosition" select="position()" />
 185 
 186   <!-- Identify start/end positions -->
 187   <!--               -->
 188   <xsl:variable name="VarStartPosition" select="@documentposition" />
 189   <xsl:variable name="VarEndPosition">
 190   <xsl:choose>
 191    <xsl:when test="position() = last()">
 192    <xsl:value-of select="count($ParamDocument/wwdoc:Document/wwdoc:Content/*)" />
 193    </xsl:when>
 194 
 195    <xsl:otherwise>
 196    <xsl:value-of select="following-sibling::wwsplits:Split[1]/@documentposition - 1" />
 197    </xsl:otherwise>
 198   </xsl:choose>
 199   </xsl:variable>
 200 
 201   <!-- Select content -->
 202   <!--        -->
 203   <xsl:variable name="VarContent" select="$ParamDocument/wwdoc:Document/wwdoc:Content/*[(position() &gt;= $VarStartPosition) and (position() &lt;= $VarEndPosition)]" />
 204 
 205   <xsl:variable name="VarSplitTitle">
 206   <xsl:for-each select="($VarContent[(local-name() = 'Paragraph') and (count(./wwdoc:TextRun/wwdoc:Text) &gt; 0)][1] | $VarContent//wwdoc:Paragraph[not(ancestor::wwdoc:Frame) and (count(./wwdoc:TextRun/wwdoc:Text) &gt; 0)][1])[1]/wwdoc:TextRun/wwdoc:Text">
 207    <xsl:value-of select="@value" />
 208   </xsl:for-each>
 209   </xsl:variable>
 210 
 211   <!-- Split behavior -->
 212   <!--        -->
 213   <xsl:for-each select="$ParamBehaviors[1]">
 214   <xsl:variable name="VarBehaviorsSplit" select="key('wwbehaviors-splits-by-id', $VarSplit/@id)[1]" />
 215 
 216   <!-- Window type -->
 217   <!--       -->
 218   <xsl:variable name="VarWindowType" select="$VarBehaviorsSplit/@window-type" />
 219 
 220   <!-- Name Info -->
 221   <!--      -->
 222   <wwsplits:Split groupID="{$ParamProjectGroup/@GroupID}" documentID="{$ParamProjectDocument/@DocumentID}" id="{$VarSplit/@id}" position="{$VarPosition}" documentstartposition="{$VarStartPosition}" documentendposition="{$VarEndPosition}" title="{$VarSplitTitle}">
 223    <xsl:if test="string-length($VarWindowType) &gt; 0">
 224    <xsl:attribute name="window-type">
 225     <xsl:value-of select="$VarWindowType" />
 226    </xsl:attribute>
 227    </xsl:if>
 228    <wwsplits:Group name="{$ParamProjectGroup/@Name}" id="{$ParamProjectGroup/@GroupID}" position="{$ParamProjectGroupPosition}" />
 229    <wwsplits:Document path="{wwprojext:GetDocumentPath($ParamProjectDocument/@DocumentID)}" id="{$ParamProjectDocument/@DocumentID}" position="{$ParamProjectDocumentPosition}" />
 230 
 231    <!-- Select page markers -->
 232    <!--           -->
 233    <xsl:variable name="VarPageMarkers" select="$VarContent/wwdoc:Marker | $VarContent//wwdoc:Marker[count(ancestor::wwdoc:Frame[1]) = 0]" />
 234 
 235    <!-- Get last file name marker -->
 236    <!--              -->
 237    <xsl:variable name="VarPageFileNameMarkersAsXML">
 238    <xsl:call-template name="GetFileNameMarkers">
 239     <xsl:with-param name="ParamBehaviors" select="$ParamBehaviors" />
 240     <xsl:with-param name="ParamMarkers" select="$VarPageMarkers" />
 241    </xsl:call-template>
 242    </xsl:variable>
 243    <xsl:variable name="VarPageFileNameMarkers" select="msxsl:node-set($VarPageFileNameMarkersAsXML)/wwsplits:FileName" />
 244    <xsl:copy-of select="$VarPageFileNameMarkers[count($VarPageFileNameMarkers)]" />
 245 
 246    <!-- Get last page style marker -->
 247    <!--              -->
 248    <xsl:variable name="VarPageStyle">
 249    <xsl:variable name="VarPageStyleMarkers" select="$VarPageMarkers[@name = 'PageStyle']" />
 250    <xsl:variable name="VarPageStyleMarkersCount" select="count($VarPageStyleMarkers)" />
 251    <xsl:choose>
 252     <xsl:when test="$VarPageStyleMarkersCount &gt; 0">
 253     <xsl:for-each select="$VarPageStyleMarkers[$VarPageStyleMarkersCount]/wwdoc:TextRun/wwdoc:Text">
 254      <xsl:value-of select="@value" />
 255     </xsl:for-each>
 256     </xsl:when>
 257     <xsl:otherwise>
 258     <xsl:value-of select="'Default'" />
 259     </xsl:otherwise>
 260    </xsl:choose>
 261    </xsl:variable>
 262    <wwsplits:PageStyle value="{$VarPageStyle}" />
 263 
 264    <!-- Get frames -->
 265    <!--      -->
 266    <wwsplits:Frames>
 267    <xsl:variable name="VarFrames" select="$VarContent[local-name() = 'Frame'] | $VarContent//wwdoc:Frame[count(ancestor::wwdoc:Frame[1]) = 0]" />
 268    <xsl:for-each select="$VarFrames">
 269     <xsl:variable name="VarFrame" select="." />
 270 
 271     <xsl:variable name="VarFrameTitle">
 272     <xsl:for-each select="$VarFrame/wwdoc:Description/wwdoc:Paragraph[1]/wwdoc:TextRun/wwdoc:Text">
 273      <xsl:value-of select="@value" />
 274     </xsl:for-each>
 275     </xsl:variable>
 276 
 277     <wwsplits:Frame position="{position()}" title="{$VarFrameTitle}">
 278     
 279     <!-- Begin Customization -->
 280     <wwdoc:Frame>
 281      <xsl:copy-of select="$VarFrame/@*[local-name() != 'stylename']" />
 282     
 283      <xsl:variable name="VarStyleName">
 284      <!--xsl:variable name="VarParagraphStyleName" select="$VarFrame/ancestor::wwdoc:Paragraph[1]/@stylename" /-->
 285      
 286      <xsl:choose>
 287       <xsl:when test="contains($VarFrame/@class, 'frame/equation')">
 288       <xsl:text>EquationGraphic</xsl:text>
 289       </xsl:when>
 290      
 291       <xsl:otherwise>
 292       <xsl:value-of select="$VarFrame/@stylename" />
 293       </xsl:otherwise>
 294      </xsl:choose>
 295      </xsl:variable>
 296      
 297      <xsl:variable name="VarLog" select="wwlog:Warning($VarFrame)"/>
 298      
 299      <xsl:attribute name="stylename">
 300      <xsl:value-of select="$VarStyleName" />
 301      </xsl:attribute>
 302     
 303      <xsl:copy-of select="$VarFrame/*" />
 304     
 305     </wwdoc:Frame>
 306     
 307     <!-- End Customization -->
 308     
 309 
 310     <!-- Select frame markers -->
 311     <!--           -->
 312     <xsl:variable name="VarFrameMarkers" select="$VarFrame//wwdoc:Marker" />
 313 
 314     <!-- Get last file name marker -->
 315     <!--              -->
 316     <xsl:variable name="VarFrameFileNameMarkersAsXML">
 317      <xsl:call-template name="GetFileNameMarkers">
 318      <xsl:with-param name="ParamBehaviors" select="$ParamBehaviors" />
 319      <xsl:with-param name="ParamMarkers" select="$VarFrameMarkers" />
 320      </xsl:call-template>
 321     </xsl:variable>
 322     <xsl:variable name="VarFrameFileNameMarkers" select="msxsl:node-set($VarFrameFileNameMarkersAsXML)/wwsplits:FileName" />
 323     <xsl:copy-of select="$VarFrameFileNameMarkers[count($VarFrameFileNameMarkers)]" />
 324     </wwsplits:Frame>
 325    </xsl:for-each>
 326    </wwsplits:Frames>
 327 
 328    <!-- Emit Table file names if supported -->
 329    <!--                  -->
 330    <xsl:if test="$ParameterEmitTableEntries = 'true'">
 331    <wwsplits:Tables>
 332     <xsl:variable name="VarTables" select="$VarBehaviorsSplit//wwbehaviors:Table" />
 333     <xsl:for-each select="$VarTables">
 334     <xsl:variable name="VarTable" select="." />
 335 
 336     <wwsplits:Table groupID="{$ParamProjectGroup/@GroupID}" documentID="{$ParamProjectDocument/@DocumentID}" id="{$VarTable/@id}" position="{position()}" />
 337     </xsl:for-each>
 338    </wwsplits:Tables>
 339    </xsl:if>
 340 
 341    <!-- Emit Popup file names if supported -->
 342    <!--                  -->
 343    <wwsplits:Popups>
 344    <xsl:variable name="VarPopupDefineParagraphs" select="$VarBehaviorsSplit//wwbehaviors:Paragraph[(@popup = 'define') or (@popup = 'define-no-output')]" />
 345 
 346    <xsl:for-each select="$VarPopupDefineParagraphs">
 347     <xsl:variable name="VarPopupParagraph" select="." />
 348 
 349     <wwsplits:Popup groupID="{$ParamProjectGroup/@GroupID}" documentID="{$ParamProjectDocument/@DocumentID}" id="{$VarPopupParagraph/@id}" stylename="{$VarPopupParagraph/@popup-page-rule}" />
 350    </xsl:for-each>
 351    </wwsplits:Popups>
 352   </wwsplits:Split>
 353   </xsl:for-each>
 354  </xsl:for-each>
 355 
 356  </wwsplits:Splits>
 357 </xsl:template>
 358 </xsl:stylesheet>

Attached Files

To refer to attachments on a page, use attachment:filename, as shown below in the list of files. Do NOT use the URL of the [get] link, since this is subject to change and can break easily.
 • [get | view] (2009-11-20 19:56:26, 17.5 KB) [[attachment:EquationGraphicCustomCSS.gif]]
 • [get | view] (2009-11-20 19:55:08, 33.6 KB) [[attachment:EquationGraphicStyle.gif]]
 • [get | view] (2009-11-20 19:50:28, 54.1 KB) [[attachment:EquationProblems.gif]]
 • [get | view] (2009-11-20 19:56:48, 39.5 KB) [[attachment:FinishedOutput.gif]]
 • [get | view] (2010-04-02 20:12:16, 3.8 KB) [[attachment:content.xsl]]
 • [get | view] (2009-11-20 19:56:00, 0.1 KB) [[attachment:custom.css]]
 • [get | view] (2010-04-13 21:01:53, 11.4 KB) [[attachment:multiple-equations-after.png]]
 • [get | view] (2010-04-13 21:02:30, 17.1 KB) [[attachment:multiple-equations-after_for-each.png]]
 • [get | view] (2010-04-13 21:01:16, 13.6 KB) [[attachment:multiple-equations-before.png]]
 • [get | view] (2010-04-13 21:02:51, 71.0 KB) [[attachment:multiple-equations-sample.fm]]
 • [get | view] (2009-11-20 19:51:45, 17.5 KB) [[attachment:nameinfo_modified.xsl]]
 All files | Selected Files: delete move to page

You are not allowed to attach a file to this page.